Ungayibhala njani i-Phytogeography

Ungabhala njani?

I-Phytogeography Upelo oluchanekileyo

phytogeography

Ngobuchwephesha obukhulayo kunye neziyobisi ezihambayo, abantwana bethu nokuba abazi okanye bawalibele amagama esasiwasebenzisa. Ikwadala ulwimi olutsha ngokufumana amagama amatsha phakathi kwabo. Indawo yethu sisikhokelo sabantwana bethu sokuthetha nokubhala amagama ngokuchanekileyo.Amagama amatsha angena kulwimi lwethu aya kuba njalo, kodwa masilumke singasebenzisi izifinyezo ezingathethi nto.

Ngelishwa, awunakufumana amanye amagama kwizichazi magama, kuba izichazi magama zinika amagama athile aneentsingiselo ezithile. Sihambile ngoku kwizichazi magama, apho unokufumana inani eliqingqiweyo lamagama, kwi-intanethi ngaphandle komda. Izichazi-magama ziprintwa kube kanye kwaye akukho zongezo okanye ukucinywayo kunokwenziwa, kodwa amaqonga akwi-intanethi afana nendawo yethu ahlala ehlaziywa ngoku Iindwendwe zethu zinegalelo elikhulu koku.

Ukuze ube nakho ukuwazi kakuhle amagama, kufuneka ube nolwazi malunga nendlela amagama abhalwa ngayo. Unokuyixabisa loo nto, makungasathethwa ke kwimigaqo yopelo, intsingiselo yesivakalisi inokutshintsha ngokupheleleyo ngenguqu yekoma kwisivakalisi. Ngesi sizathu, kufuneka silandele imigaqo yopelo ngokusondeleyo kwaye sikhathalele ukuyisebenzisa ngokuchanekileyo. Wonke umntu kufuneka abonise inkathalo enkulu ukuze ulwimi lwethu lukhule kwaye luphile. Ixesha lethu elidlulileyo, imbali yethu kunye nokudlulileyo kulwimi lwethu Kubaluleke kakhulu ukubhala amagama ngokuchanekileyo nokuthobela imigaqo.

Umntwana wakho uqala ukufunda ngosuku lokuqala lokuzalwa kwakhe, kwaye uqala ukubhala ngosuku lokuqala aqala ngalo ukufunda. Ukubhala kunye namagama abaluleke kakhulu kubomi bethu. Upelo lwamagama ngokuchanekileyo lubaluleke kakhulu kwaye lubalulekile. Nceda uqaphele ukubhala amagama ngokuchanekileyo, kuba siya kuqhubeka ngendlela esifundisisa ngayo. Ukuba sifunda ngokuchanekileyo, siya kukuqhela ukuthetha nokubhala ngokuchanekileyo.

Ithetha ntoni i-Phytogeography?

Ungayibhala njani i-Phytogeography?

Isikhokelo sopelo lwePhytogeography