Ungayibhala njani eyonakalisayo

Ungabhala njani?

Upelo olonakalisayo

etshabalalisayo

Indawo yokubhala isetiwe ukunceda abantu basebenzise amagama ngokuchanekileyo. Injongo yethu kukukhuthaza ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kwamagama nokumkhulula kwimpembelelo yabo embi. Enkosi kwindawo yethu yokubhala, sifumana isikhokelo ekusebenziseni ngokuchanekileyo kwamagama kwaye enkosi kuye sisusa amanqaku emibuzo ezingqondweni zethu. Ngamanye amagama, sinikezela ngolwazi kubo bonke abantu malunga nendlela yokubhala igama. Unokufumana igama onqikaza ngalo ngokukhangela ibha yokukhangela kwindawo yethu kwaye ufunde upelo oluchanekileyo.

Ukuze ube nakho ukuwazi kakuhle amagama, kufuneka ube nolwazi malunga nendlela amagama abhalwa ngayo. Unokuyixabisa loo nto, makungasathethwa ke kwimigaqo yopelo, intsingiselo yesivakalisi inokutshintsha ngokupheleleyo ngenguqu yekoma kwisivakalisi. Ngesi sizathu, kufuneka silandele imigaqo yopelo ngokusondeleyo kwaye sikhathalele ukuyisebenzisa ngokuchanekileyo. Wonke umntu kufuneka abonise inkathalo enkulu ukuze ulwimi lwethu lukhule kwaye luphile. Ixesha lethu elidlulileyo, imbali yethu kunye nokudlulileyo kulwimi lwethu Kubaluleke kakhulu ukubhala amagama ngokuchanekileyo nokuthobela imigaqo.

Amanye amagama amagama asimamva. Nabani na owaziyo amagama; Isikhamiso-ukuhla kwesandi-ukufana kwesandi (ukuqina) ngenxa yoonobumba p, ç, t, k kunye nabo bonke abathandi bolwimi abanesakhono kwisimamva semveliso banolwazelelo kwiimpazamo zopelo. Ukuchaneka nokusetyenziswa rhoqo kwamagama; Ngapha koko, kuyimfuneko kuzo zonke iilwimi zehlabathi ukukhuthaza le meko. Ukuphakama kwamagama kuyinyani engenakuphikwa, kodwa ukuba la magama abhalwe kakuhle ngokufanelekileyo kwaye ngokuhambelana nesikhokelo sopelo kubaluleke kakhulu.

Wonke amagama anomgaqo ochanekileyo wopelo. Ngapha koko, kufuneka sinike ingqalelo kwimithetho yopelo yokusetyenziswa ngokuchanekileyo nangokufanelekileyo kwamagama endaweni yokujongana nesifundo kuphela malunga nokulungiselela iimviwo. Injongo yethu kule ndawo yenkxaso, neyasekwa ngesiqubulo sendlela yokubhala, kukusinceda kuphela ukuba sisebenzise ulwimi lwethu ngokufanelekileyo. Ungangena kuluntu lwethu lopelo oluchanekileyo ngendlela yokubhala ngokuchanekileyo.Ungabeka umzekelo kwindalo esingqongileyo ngokusebenzisa amagama ngokuchanekileyo.Amagama anentsingiselo ukuba ayabhalwa ngokuchanekileyo

Kuthetha ntoni ukuphazamisa?

Ungayibhala njani eyonakalisayo

Isikhokelo sokupela esonakalisayo